Waardebegrippen

“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”

Marktwaarde

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waarde peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij gedwongen onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, rekening houdend met een niet optimale exploitatie tijdens de periode van aanbieding en onder omstandigheden die verkoop binnen enkele maanden noodzakelijk maken, zulks in het vrij economisch verkeer, zou zijn besteed.

Opinie over de te verwachten opbrengst bij executoriale verkoop, in de markt bekend als executiewaarde

De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van de onroerende zaak kan bewerkstelligen.

Markthuur

De prijs die bij aanbieding ter verhuur, op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende zou zijn besteed.

Marktwaarde in verhuurde staat

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed in verhuurde staat zou worden overgedragen op de waarde peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

Opinie over de te verwachten opbrengst bij executoriale verkoop, in de markt bekend als executiewaarde in verhuurde staat

De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Vervangingswaarde

Het bedrag dat moet worden betaald om het vastgoed of de inventaris op een bepaald tijdstip te vervangen voor een ander goed. Wanneer men spreekt over de waarde op de markt spreekt men over de opbrengstwaarde/verkoopwaarde.

Huurwaarde volgens boek 7 Burgerlijk Wetboek Artikel 303

Bij deze huurwaarde vaststelling wordt rekening gehouden met de gemiddelde van vergelijkbare bedrijfsruimten (ter plaatste), waarbij deze huurprijs afgeleid wordt van de ontwikkeling van het prijspeil van deze vijf bedrijfsruimten gedurende een referentieperiode van vijf jaar. Deze vorm van taxeren wordt vaak toegepast wanneer huurder en verhuurder over de hoogte van de huur van mening verschillen.

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om een tenietgegane (bijvoorbeeld afgebrande of ingestorte) gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde locatie. Het materiaalgebruik, de constructie en de indeling dienen gelijkwaardig te zijn met de oorspronkelijke bouwwaard.
Noot: Herbouwwaarde conform artikel 7:960 BW Wijziging artikel 274 en 275 WvK, met ingang van 01-01-2006 zijn de artikelen 274 en 275 Wetboek van Koophandel vervallen. Dit zelfde onderwerp wordt nu geregeld in artikel 7:960 BW.

Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht waarbij de erfpachthouder wel de opstal maar niet de grond in eigendom heeft. De erfpachthouder heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar.
Het recht van erfpacht is geregeld in boek 5 Burgerlijk Wetboek Artikel, titel 7, van het Burgerlijk wetboek. De erfpachterhouder mag de grond gebruiken, hiervoor wordt een vergoeding betaald, dit noemt men canon.

Uw horecabedrijf of horecabedrijfspand laten taxeren?

Onze ervaren taxateurs helpen u van A tot Z bij het uitvoeren van een taxatie.

Compare listings

Vergelijken