Oprichting of verandering bedrijf, milieumelding

Beschrijving
Als u van plan bent een bedrijf te starten, waarvoor u een apart bedrijfsgebouw moet inrichten, moet u dit melden aan de gemeente. U heeft ook een meldingsplicht als u de werking van een bedrijf wilt veranderen of uitbreiden. Afhankelijk van het soort bedrijf dat u gaat oprichten of veranderen moet u bij de melding bepaalde stukken meezenden. Bijvoorbeeld een rapport van een akoestisch onderzoek als er van en naar uw bedrijf veel transportbewegingen zullen gaan plaatsvinden.
Belangrijke groepen bedrijven die deze meldingsplicht hebben zijn onder andere: detailhandel, horeca, garages, transport en tankstations. Volgens de regels van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ook wel Acitiviteitenbesluit genoemd, vallen deze bedrijven onder de zogenaamde Type-B-bedrijven.

Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in: Type-A-bedrijven, Type-B-bedrijven en Type-C-bedrijven:

 • Type-A-bedrijven.
  Deze groep heeft een ‘licht regime’ en dat betekent: geen meldingsplicht en ook geen vergunningsplicht. Hieronder vallen onder andere: kantoren, banken, zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen. Dit zijn de bedrijven die geen of weinig negatieve invloed op het milieu hebben.
 • Type-B-bedrijven.
  Bedrijven met een meldingsplicht. De mogelijke invloed op het milieu is niet zo negatief dat zij een milieuvergunning nodig hebben, maar zij vallen wel onder het speciale regime van het Activiteitenbesluit. Sectoren zijn onder andere: detailhandel, horeca, garages, transport en tankstations.
 • Type-C-bedrijven.
  Dit zijn de bedrijven die een milieuvergunning moeten aanvragen. Dit zijn bedrijven waarbij de kans op negatieve gevolgen voor het milieu groot is. Sectoren: alle sectoren die niet onder Type-A of Type-B vallen.

Voorwaarden
U heeft een meldingplicht als u een Type-B-bedrijf wilt oprichten. Ook moet u melding doen als u een dergelijke inrichting drijft en één van de volgende voorwaarden is van toepassing:

 • U wilt de inrichting veranderen.
 • U wilt de werking van de inrichting veranderen.
 • U wilt andere milieubeschermingsmiddelen toepassen dan de middelen die voorgeschreven zijn.

De bovengenoemde melding is niet nodig als u eerder een soortgelijke melding heeft gedaan en als door de veranderingen geen afwijking ontstaat van de gegevens die u bij de eerste melding heeft verstrekt.

Aanpak
U doet de melding bij de gemeente. Een melding van oprichting of verandering moet u minstens vier weken van tevoren doen.

Het ministerie van VROM heeft een online hulp bij het Activiteitenbesluit. Hierin kunt u na het beantwoorden van een aantal vragen zien of u melding moet doen.

Compare listings

Vergelijken