Nieuwe Drank- en Horecawet

Per 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet ingevoerd. Deze nieuwe wet zal ook de nodige impact hebben op wijkcentra en wijkondernemingen.
De Drank- en Horecawet is een van de belangrijkste wetten voor de horeca, omdat deze wet de bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende dranken regelt. De wet is ook van belang voor para commerciële instellingen zoals wijkcentra en wijkondernemingen.

Verplichte verordening voor para commerciële instellingen
Bij de zogenaamde para commerciële horecabedrijven kan er sprake zijn van oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca. Het gaat hier om instellingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard en in dat kader een kantine of buffet exploiteren. Bijvoorbeeld dorpshuizen en sportkantines waar met vrijwilligers gewerkt wordt en de activiteiten doorgaans gesubsidieerd worden.
Volgens de nieuwe wet moeten – binnen een termijn van 1 jaar – bij gemeentelijke verordening regels worden opgesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich moeten houden als zij alcoholhoudende drank verstrekken.
Doel: het voorkomen van oneerlijke mededinging jegens de reguliere horeca.
Deze regels moeten in ieder geval betrekking hebben op :

  • de tijden gedurende welke in de betrokken instelling alcohol mag worden verstrekt;
  • de in de instelling te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;
  • de in de instelling te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn. De regels kunnen per soort paracommerciële instelling verschillend zijn. Een gemeente kan aan een studentenvereniging andere regels opleggen dan bijvoorbeeld aan sportverenigingen of dorpshuizen. De burgemeester kan verder – met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard – voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de in de verordening gestelde regels. Die ontheffing, of een afschrift daarvan, moet in de inrichting aanwezig zijn.

Boete: overtreding van de gemeentelijke regels is bestuurlijk beboetbaar.
Wijzigingen wetgeving Drank en Horecawet met ingang van 1 januari 2013
De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Jongeren onder de 16 met drank in uw bedrijf worden strafbaar
  • De handhaving van de nieuwe horecawetgeving gaat van het Rijk naar de gemeente.
  • Gemeenten krijgen een verplichting om in een verordening de regels voor paracommerciële instellingen vast te leggen.
  • Een horecavergunning komt te staan op het pand en de vergunninghouder, en niet langer op de leidinggevende (bedrijfsleider).
  • Door een nieuwe bevoegdheid in de wet kan een gemeente prijsacties, in de vorm van happy hours of stuntprijzen, in een verordening aan banden leggen. Verder kan een gemeente leeftijden voortaan koppelen aan de openingstijden van een horecabedrijf. De toegangsleeftijd kan ook gekoppeld worden aan een bepaald tijdblok. Dit betekent dan in de praktijk dat er dan aan de deur moet worden gecontroleerd op leeftijd.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij graag door naar de website van Koninklijke Horeca Nederland waar alle informatie in verschillende artikelen en documenten terug te vinden zijn.

Koninklijke Horeca Nederland

 

Compare listings

Vergelijken