Financieringen

Er zijn vele definities voor financieren de meest voor de handliggende zijn op het internet terug te vinden. Bij financieren komt het neer op het aantrekken van vreemd vermogen of het inzetten van eigen vermogen om de aanschaf van kapitaalgoederen (lees een horecabedrijf) mogelijk te maken. Kortom zonder financiering geen horecabedrijf. Het eerder genoemde ‘out of the box’ denken heeft er toe geleid eens naar een andere sector te kijken.

Wanneer u over voldoende eigen middelen beschikt om een horecabedrijf beschikt heeft u geen externe financiering nodig en is de deal redelijk snel gedaan. We laten hier gemakshalve maar even buiten beschouwing of het 100% financieren van een bedrijf met eigen vermogen verstandig is. Wanneer externe financieringen nodig zijn wordt het allemaal wat minder eenvoudig. Het komt er, vooral nu, op neer dat hoe minder eigen vermogen er is hoe moeilijker het wordt om te financieren. Huurkoop is, mits alle partijen het hier mee eens zijn een goed alternatief. In andere branches zijn hierop al meer antwoorden gegeven dan in onze eigen branche de horeca. Het is natuurlijk zo dat de horeca een risicovolle branche is die voor buitenstaanders moeilijk is in te schatten. Ook leert de ervaring van de afgelopen jaren dat de waarde bij bedrijfseconomische teruggang snel kan verdampen. Er zijn hier voldoende voorbeelden van.

In de landbouwsector is gekeken naar alternatieve financieringsvormen. Bij dit onderzoek dat mede door de landbouwuniversiteit Wageningen is uitgevoerd wordt met een alternatieve financieringsvorm een niet-bancaire financiering bedoeld. Het gaat hier om financieringen die worden gerealiseerd via burgers, fondsen, zakenpartners of familieleden. Er worden dan globaal zes financieringsvormen genoemd. Hoewel niet alle vormen direct te vertalen zijn naar de horeca of hotelbranche zijn wel vormen die kunnen worden toegepast. Enkele van deze vormen zoals sponsoring, aandelen kopen van je favoriete café, of subsidies voor uitbreidingen, duurzaamheid of toerisme komen geregeld voor.

Wanneer u, ter inspiratie, meer over dit artikel te weten wilt komen kunt u de brochure downloaden van www.multifunctionelelandbouw.nl

 

1. Pachten, huren, grondbanken of landschapsfondsen

Leidt voor u als ondernemer tot lagere lasten door pachten of huren, eventueel van een grondbank. Via een landschapsfonds kunnen ondernemers soms ook goedkoper gronden pachten en een vergoeding krijgen voor geleverde diensten op het gebied van natuurbeheer of landschapsonderhoud. Uiteraard stelt een verpachter of landschapsfonds voorwaarden aan het gebruik van de grond.

2. Burgers

Multifunctionele ondernemers hebben vaak trouwe klanten en een band met burgers. Zulke betrokken burgers zijn meer en meer bereid te investeren in of zelfs te schenken aan ‘hun’ boerderij. Denk aan acties als ‘adopteer een appelboom’, maar ook leningen van substantiële bedragen voor grond en gebouwen komen voor.

3. Fondsen en sponsors

Multifunctionele bedrijven leveren een bijdrage aan een maatschappelijke doel, zoals natuurbeheer of zorgverlening aan ouderen. Zo’n maatschappelijke bijdrage kan in aanmerking komen voor een gift of lening van een fonds. Ook bedrijven willen een concrete zaak als een tillift voor gehandicapten op een zorgboerderij nog wel eens sponsoren.

4. Vermogende partners

Sommige ondernemers zetten hun multifunctionele bedrijf op met een vermogende partner die investeert. Denk bijvoorbeeld aan een zorginstelling die de verblijfsruimte op een zorgboerderij financiert. Of een particuliere kinderopvang uit de stad die investeert in ruimten voor Buiten Schoolse Opvang (BSO) op het platteland.

5. Landgoederen

Het opstarten van een nieuw landgoed kan kapitaal vrijmaken dat ‘vastzit’ in agrarische grond. Een nieuw landgoed betekent een verandering van landbouwbedrijf naar landgoed, waarbij de boer een gedeelte van de landbouwgrond omzet in natuur en hiervoor compensatie kan ontvangen. Ook mag de boer een landhuis bouwen; de bouwrechten leveren kapitaal op als u die verkoopt.

6. Subsidie

Multifunctionele bedrijven kunnen in aanmerking komen voor subsidies, maar de praktische mogelijkheden zijn voor elke ondernemer anders. Denk eraan dat subsidies vaak alleen voor bepaalde gebieden gelden, dat u moet samenwerken met anderen en dat u vernieuwend moet zijn.

© 2010 Uitgave: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR

Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) Gebaseerd op het rapport ‘Alternatieve financieringsvormen – een kans voor het multifunctionele landbouwbedrijf?’

Compare listings

Vergelijken